Ordering Xanax Xanax Script Online Buying Alprazolam Cheap Xanax Overnight Delivery
ITANGAZO KU BAMENYESHAMAKURU INYUMA Y’INAMA YA KOMITE NKURU Y’UMUGAMBWE CNDD-FDD
Amatangazo, Communiqués de presse, Communiqués et Déclarations, Espace Presse, Politique

ITANGAZO KU BAMENYESHAMAKURU INYUMA Y’INAMA YA KOMITE NKURU Y’UMUGAMBWE CNDD-FDD

 

 

  1. Abagumyabanga bagize Komite Nkuru y’Umugambwe CNDD-FDD barakoraniye mu nama mu Ntara ya Ngozi ku magenekerezo ya 9-10 Ntwarante 2018, kugirango basuzume aho ishirwa mu ngiro ry’imigambi umugambwe CNDD_FDD wiyemeje bongere bahanahane ivyiyumviro ku ngingo zibereye zotuma bashika kw’ihangiro biyemeje ryo guteza imbere Uburundi.

 

  1. Izo ngingo nazo zijanye no gukomeza inama nshingiro, gukurikirana ibikorwa n’inyifato vy’abagumyabanga n’indongozi, gushira mu ngiro imigabo n’imigambi vy’Umugambwe CNDD-FDD, gushigikira Intwaro ibereye no kwegereza ubutegetsi Abenegihugu, gushira mu ngiro akarangamutima k’umugambwe mu guteza imbere igihugu hisunzwe ingingo « Iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako» gutsimbataza no kunagura imigambi iteza imbere abenegihugu mu bisata binyuranye vy’iterambere ry’Igihugu kanatsinda umugambwe niwo soko n’inkomoko y’ihinduka rishira imbere iterambere ry’ukuri.

 

  1. Mubimaze kurangurwa, Komite nkuru y’umugambwe CNDD-FDD yasanze hamaze gufatwa ingingo zitari nke zorohereza abenegihugu mw’iterambere. Abari bahari baranezerejwe n’ingingo yo kugabanya impfu z’abana zivuye ku bukene, ingingo yo guteza imbere indero y’urwaruka mu mashure, gushira abenegihugu mu bigwati na cane cane muguha ubukomezi amakomine bwo guteza imbere abenegihugu.

 

  1. Ingingo zafashwe rero n’inama Nkuru ni ingingo zijanye no gutunganiriza abenegihugu ata n’umwe avuyemwo. Izo nazo ni nkizo kurwanya ba kaboko n’abasesagura itunga rusangi, kurwanya ubunebwe, kurwanya ubugaba bwibonekeza mu bakozi ba reta n’indongozi zimwe zimwe. Abagumyabanga bakaba bahamagariwe kuba akarorero mu gutuza ako karanda kazingamika iterambere ry’igihugu. Mw’iterambere rusangi, Komite nkuru y’Umugambwe CNDD-FDD yasanze ari ngombwa ko amakoperative aba ariyo aba inkingi y’iterambere rusangi. Abagumyabanga na cane cane incambwenge  basabwe gufata iyambere mu migambi igirira akamaro abenegihugu, iyo bavuka canke baba ; bagakorana n’abenegihugu mu makoperative y’iterambere  kuva ku rwego rw’intango ariyo nama nshingiro. Umwimbu bazokwerekana niwo uzobabera icemezo mu guhabwa amabanga mu gihugu.

 

  1. Umugumyabanga agiye mu bikorwa vya Leta ivyo ari vyo vyose ategerezwa kuba akarorero mu gukerebukira kwubaha amategeko no kubungabunga itunga rusangi, ariryo tunga ry’igihugu. Uwuzotirimuka kw’ibanga azokurwa mumabanga yari ajejwe no mu mugambwe, ndetse n’abandi bakozi ba Leta batazokora bisunze akarangamutima ko gutunganiriza abenegihugu no kwubaha itunga rusangi nabo nyene bazosubirizwa.

 

  1. Muri iyo ntumbero, dusaba abarundi bose kudoma ko urutoke kuri abo bose bagira inyifato ituntuza abenegihugu, abo ni cane cane abarya ibiturire n’abasesagura itunga rusangi, abarenganya abenegihugu, abitwaza amacakubiri ayariyo yose no gukumirana, kugirango bafatirwe n’ibihano ruhasha hakiboneka ibimenyetso vya mbere.

 

  1. Abagumyabanga basabwe kugendera akarangamutima k’umugambwe, kugarukira imico kama n’akaranga, Kwiyubara ibibasamaza, kwigengesera mu ngendo, mu nyambaro mu mvugo no mu ngiro, hisunzwe indero ndundi n’imico yamye iranga Abarundi. Harafashwe ingingo kandi ijanye no kunywanisha abarundi mu gushira inguvu mu kunagura no gukomeza imiryango. Abagumyabanga bategetswe kumenya no kwubahiriza imiryango yabo mu ntumbero yo kurandurana n’imizi amacakubiri abakoroni babivye.

 

  1. Umugambwe CNDD-FDD  ni umuryango uzira ubusimbirahamwe. Nta muryango ubura serugo canke imfura, abagumyabanga bihweje intambwe ishimishije Nyenicubahiro umukuru w’igihugu cacu Petero Nkurunziza ashikanyeko abarundi n’Uburundi, agaciro k’ibikorwa n’impanuro bikomeye atanga, baremeje ko ari indongozi itazimiza kandi ko ari we musa ari Imboneza yamaho y’abagumyabanga bose mu mugambwe CNDD-FDD

 

  1. Komite nkuru y’umugambwe CNDD-FDD yaremeje icemezo c’isezerano ryemejwe n’abagumyabanga ku wa 18 myandagaro 2017 ryo kwubahiriza umusi wa kane buri ndwi nk’umunsi wo gusenga, kwiyegereza Imana no kwisonzesha. Abagumyabanga bose basabwe kurikurikiza iyo ngingo ata n’umwe avuyeyemwo. Bariyemeje kandi ko mu ntara ya Gitega hubakwa ikibanza c’iryo sezerano, kizohora gisengerwamwo iminsi itatu dufatiye kw’igenekerezo rya 21 Nzero 2002, aho abagumyabanga bafata icemezo ko Imana ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD.
  1. Ido n’ido ry’izo ngingo zarashikirijwe ubunyamabanga bw’umugambwe ku rwego rw’intara, kugira abagumyabanga bose bazizirikane, bazigendere banazigishe abari mu nzego barongoye.

 

Bigiriwe i Bujumbura, ku wa 13 Ntwarante 2018

UMUNYAMABANGA MUKURU

NDAYISHIMIYE EVARISTE

13 mars 2018

About Author

Communication


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *