Umukuru w’igihugu aragabisha abagoronome n’abafundi b’indimo badasanga abenegihugu ku kivi

Inyuma y’urugamba rwo kugarura amahoro na demokarasi, Uburundi bwarahagurukiye ikibazo kijanye n’inzara mu benegihugu. Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu ahamagarira abarundi gukunda ibikorwa kuko ata muntu n’umwe yakuye amaboko mu mpuzu agakora abayeho nabi. Arakebura abakozi bakora mu bushikiranganji bw’uburimyi hamwe n’abafundi b’indimo bishinga kuguma mu biro […]

Abahumure basaba iki?

Bahati Jérôme aserukira ishirahamwe ry’abahumure ku rwego w’igihugu, mw’ijambo ryiwe, yashikirije  ko intwari ku rugamba zarangwa no kugira urunani, kwitanga hamwe no kwama zimenya ibihe zigezemwo gutyo zigakomeza kugwaniriza hamwe urugamba. Bahati Jerome yagiriyeko asaba ko hoba itegeko ribagenga, gusubiramwo itegeko rigenga abahumure mu mugambwe […]