Umukuru w’igihugu aragabisha abagoronome n’abafundi b’indimo badasanga abenegihugu ku kivi

Inyuma y’urugamba rwo kugarura amahoro na demokarasi, Uburundi bwarahagurukiye ikibazo kijanye n’inzara mu benegihugu. Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu ahamagarira abarundi gukunda ibikorwa kuko ata muntu n’umwe yakuye amaboko mu mpuzu agakora abayeho nabi. Arakebura abakozi bakora mu bushikiranganji bw’uburimyi hamwe n’abafundi b’indimo bishinga kuguma mu biro […]

Abahumure basaba iki?

Bahati Jérôme aserukira ishirahamwe ry’abahumure ku rwego w’igihugu, mw’ijambo ryiwe, yashikirije  ko intwari ku rugamba zarangwa no kugira urunani, kwitanga hamwe no kwama zimenya ibihe zigezemwo gutyo zigakomeza kugwaniriza hamwe urugamba. Bahati Jerome yagiriyeko asaba ko hoba itegeko ribagenga, gusubiramwo itegeko rigenga abahumure mu mugambwe […]

Icegera c’Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ahamagarira indongozi zo mu ntara ya Bujumbura kubera abavyeyi abo barongoye

Gukeza abatowe mu ntara ya Bujumbura no kubasaba kubera abavyeyi abo barongoye, gusubiza abagumyabanga ku kivi inyuma y’amatora, kuganira ku bibazo bijanye no kubungabunga amahoro n’umutekano, ni bimwe mu vyashikanye mu ntara ya Bujumbura, icegera c’Umunyamabanga mukuru w’Umugambwe CNDD-FDD, Umukenguzamateka Yozefu Ntakirutimana, aho kuri uyu […]

Abagumyabanga bahamagirwa kwirinda ishari n’ubwishime.

“Ntihagire ico mugira mubitumwe n’ishari canke n’ubwishime, ariko mwicishe bugufi umwe wese akiyumvira yuko mugenzi we amuruta” AbanyaFilipi 2:3 Iryo niryo jambo ry’urufatiro rw’inyigisho n’amasengesho asozera ukwezi kwa Gitugutu yatunganijwe nk’uko bisanzwe n’Umugambwe CNDD-FDD. Ayo masengesho yabereye ku ngoro nkuru y’i Bujumbura, yatewe iteka na […]