Cheap Overnight Xanax Purchase Alprazolam Buy Alprazolam Online Canada Order Alprazolam Online
Umugambwe uguma utera intambwe, abarenga 1500 binjiye muri Komine Songa ya Bururi.
Actualité, Espace Presse, Politique

Umugambwe uguma utera intambwe, abarenga 1500 binjiye muri Komine Songa ya Bururi.

Kari akanyamuneza ku bagumyabanga bo muri komine ya Songa yo mu ntara ya Bururi, aho bari baramutse binjira ku mugaragaro ingoro y’umugambwe CNDD-FDD yo muri iyo komine biyubakiye, bakira n’abagumyabanga bashasha bagera ku gihumbi n’amaja atanu (1500) basavye kwinjira mu mu gambwe CNDD-FDD baheba imigambwe itandukanye bahoramwo nka CNL,UPRONA,FNL, n’abandi batari bwinjire mu mugambwe numwe. Hari kuri uyu wa gatandatu, igenekerezo rya 12/02/2022.

Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatewe iteka na bane mu bagize Ubuserukizi bukuru bw’umugambwe CNDD-FDD, bagiwe imbere n’Umunyamabanga mukuru w’umugambwe Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo .

Mw’ijambo ryiwe Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo, yarakeje abagumyabanga bo muri komine ya Songa, ku gikorwa c’iteka bakoze bakiyubakira ingoro y’umugambwe, yongera aha ikaze abo bashasha bari bahejeje kwinjira. Nyeniteka Ndikuriyo yabahaye ikaze mu mugambwe w’Abagumyabanga abibutsa ko ari umugambwe w’ibikorwa, umugambwe wihaye ihangiro ryo guteza imbere igihugu n’abakibamwo. Arashima ko igihugu gitekanye mu mpande zose, akamenyesha abagumyabanga b’i Bururi, na canecane abo muri komine Songa ko nabo babifisemwo uruhara kandi ko ari ukwama barikanuye bateramira amahoro n’umutekano kugira ntihagire ico baca mu ryahumye. Yagiriyeko agabisha abigira sindabibazwa bagashaka guhungabanya umutekano ati : « Uwurukarihije ruramumwa kandi rumumwa igipara. »

Nayo abo bagumyabanga bashasha yabahamagariye kuza ku kivi, bakore kubera mw’iterambere atademokarasi ibaho, ni urugamba rwa bose.

Ku bijanye n’isuku yarongeye guhamagarira Abagumyabanga n’abenegihugu bose kwitwararika isuku ku mubiri n’aho babaye.

Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yaboneyeho akaryo guhamagarira indongozi zose zari zashitse ngaho gusubira guha akanovera ibikorwa rusangi agira ati : « Ibikorwa rusangi vyadukuye habi, bidushikana heza, bitwereka ko dushoboye kwiteza imbere ata kuzera inze, na kare ak’imuhana kaza imvura ihise ». Yarongeye ati : « Ibikorwa nivyo vyonyene bizana umwidegemvyo, ibikorwa kugira birame bikorerwa hamwe ni ho ikivi kiduga ningoga kandi neza »

Yaratekereye impanuro indongozi n’Abagumyabanga bari ngaho, abahanura kuba akarorero ku bikorwa, kuba ba gikundiro mu kibano, kuba abubahiriza agateka ka bandi, kuba abanyamwete no kugabanya amajambo mabi atubaka, kwama bisunga imigenzo myiza yaranga abasokuru no kwishimira kuba Abarundi, kwiyemera atari guhagarara ku bandi, guhanuza no guhanurwa, kubakwa n’abandi abakuru n’abato.

Inyuma y’ivyo birori yarashikirije intebe 150 z’agaciro karenga imiriyoni zitanu zakoreshejwe n’imvukira kugira zisahirize ubuyobozi bw’indero mu ntara mu mashure afise ubukene bw’intebe.

13 février 2022

About Author

Communication